شورای فرهنگ عمومی ،شورا،فرهنگ،جوادمحمدی دارینی،جوادباشتنی،نشهریات سبزوار،هفته نامه های سبزوار،نشریه،هفت قلم ،هفت قلم سبزوار،سبزوار