شوریده، یزدی، سبزوار، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، نشریه سبزوار، نشریات سبزوار، پزشک، هفته نامه های سبزوار، جواددارینی، جوادباشتنی، محدودیت کرونایی