علوی، مجاهد، انقلاب، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، نشریه سبزوار، نشریات سبزوار، جوادباشتنی، سبزوار، هفته نامه های سبزوار، روحانی