علوی مقدم فرماندارسبزوار،فرماندارسبزوار،سبزوار،هفت قلم،هفت قلم سبزوار،هفته نامه های سبزوار، محرومیت زدایی،جوادباشتنی،نشریات سبزوار