فرماندهی، نیروی انتظامی، تریاک، پلیس، نشریه سبزوار، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، سبزوار