فرماندهی نیروی انتظامی سبزوار،سرهنگ بیات،پلیس،هفته نامه های سبزوار،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،نشریات سبزوار،هفت قلم،سرقت مسلحانه