فرمانده سپاه سبزوار، سپاه سبزوار، سبزوار،هفت قلم، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی، بسیج سازندگی،جهادگر، هفت قلم سبزوار