فرمانده نیروی انتظامی سبزوار، نیروی انتظامی سبزوار، سبزوار،پلیس، سرهنگ موحدنیا،راهور، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، نشریات سبزوار، جوادباشتنی، هفته نامه های سبزوار