فولادسبزوار، پارس فولادسبزوار،شعبانی رییس شرکت فولاد سبزوار، سبزوار، هفت قلم، جوین،آهن، هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی، نشریات سبزوار،هفته نامه های سبزوار