مخابرات سبزوار،فیبرنوری ،همراه، سبزوار،هفت قلم، هفت قلم سبزوار، نشریات سبزوار، جوادباشتنی، هفته نامه های سبزوار، هفته دولت