مرگ مغزی، علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی،هفت قلم، هفت قلم سبزوار