منابع طبیعی، منابع طبیعی سبزوار، سبزوار،هفت قلم، هفت قلم سبزوار، نشریات سبزوار، جوادباشتنی، هفته نامه های سبزوار،کویرایران، بیابان زدایی