نمایندگان مجلس، مجلس شورای اسلامی ، هفت قلم، نشریه سبزوار، هفت قلم سبزوار، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی،