هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،اپلیکیشن صندوقچه،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،رییس کمیته امدادسبزوار،سبزوار،هفت قلم،صندوقچه،کمیته امدادسبزوار،دیارسربداران،وسایل گرمایشی