هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،اپلیکیشن صندوقچه،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی ،سبزوار،هفت قلم،صندوقچه، مسلم رییس دانشگاه علوم پزشکی،دیارسربداران،علوم پزشکی سبزوار