هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،اپلیکیشن صندوقچه،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،تصادف پزشکیان،سبزوار،هفت قلم،صندوقچه،مسعودپزشکیان،دیارسربداران،پزشکیان نماینده مجلس