هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،اپلیکیشن صندوقچه،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،رفع تصرفات زمین،سبزوار،هفت قلم،صندوقچه،استیری راه و شهرسازی، راه وشهرسازی سبزوار