هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،اپلیکیشن صندوقچه،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،سرهنگ بیات مختاری،سبزوار،هفت قلم،صندوقچه،فرماندهی نیروی انتظامی سبزوار،دیارسربداران،پلیس سبزوار