هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،اپلیکیشن صندوقچه،هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی، سرهنگ بیات سبزوار،هفت قلم،صندوقچه،هروئین،دیارسربداران،فرمانده نیروی انتظامی سبزوار