هفته نامه های سبزوار،نشریات سبزوار،هفت قلم سبزوار، جوادباشتنی، سبزوار، هفت قلم، ادارات سبزوار، فرماندارسبزوار، دانشگاه حکیم سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری ، دارت بانوان، ورزش بانوان