هفته نامه های سبزوار، نشریات سبزوار،هفت قلم سبزوار، جوادباشتنی ، سبزوار، هفت قلم، ادارات سبزوار، فرمانداری سبزوار، امام جمعه سبزوار، مجلل، مهندس مجلل، مجلل سبزوار