هفته نامه های سبزوار، نشریات سبزوار،هفت قلم سبزوار، جوادباشتنی ، سبزوار، هفت قلم، ادارات سبزوار، فرمانداری سبزوار، حسین شریعتمدار تهرانی، اداره صمت سبزوار، اداره صنعت معدن سبزوار، تخلفات اداری