ورزش،قویترین مردان،ایران،خراسان،سبزوار،هفت قلم،هفت قلم سبزوار،نشریات سبزوار،جوادباشتنی،هفته نامه های سبزوار،قهرمان