ورزش سبزوار،ورزش خراسان،سروش پورآزاد،پرورش اندام،سبزوار،هفته نامه های سبزوار، هفت قلم سبزوار،جوادباشتنی،نشریات سبزوار،اداره ورزش وجوانان سبزوار