کوتاه قامتان، فرزانه، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، هفته نامه های سبزوار، نشریه سبزوار، نشریات سبزوار، سبزوار، اردبیل، جواددارینی، جوادباشتنی