خودروهایی که در پیاده روها قدم میزنند

خودروهایی که در پیاده روها قدم میزنند

امروزه پیاده روها درخیلی از شهرها ازجمله شهرهای کوچک مثل سبزوارجایگاه اصلی خود را ازدست داده است وبرخی ازآن بجای پارکینگ وسایل نقلیه استفاده می شود.وبرعکس عابرین پیاده که ازآنجا می خواهندعبورکنندباید درحاشیه خیابان تردد نموده ومنتظرخطرات آن نیزباشند.

اصولا پیاده روها جزء معابرعمومی هستند ومعابرعمومی براساس قانون قابل واگذاری به اشخاص نیست که بخواهندازآن به عنوان پارکینگ استفاده نمایند. زیرا این کاردراصل همان سد معبرمی باشد وسد معبر نیز تجاوز وتعرض به حقوق شهروندی وتوهین به شهروندان است که آن هم جرم است چرا که جرم عبارت است ازهررفتاری اعم ازفعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده است. برای سد معبرهم طبق قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به دلیل این که نوعی تجاوز وتصرف عدوانی دراملاک متعلق به دولت وشرکتهای وابسته به دولت وشهرداریها، اوقاف و…است وهمچنین ایجاد مزاحمت برای شهروندان می شود؛مجازات درنظرگرفته شده است. بنابراین طبق قانون پارک کردن خودرو درپیاده رو جرم محسوب شده وقانون گذار باید با متخلفین برخورد نماید. متاسفانه آنچه که مربوط به سوژه مورد نظرماست وچندین سال است که این تخلف ادامه دارد وهیچگونه برخوردی تا به حال با متخلفین صورت نگرفته ؛ پارکینگ خودساخته وغیرقانونی جلو شرکت نفت واقع در بلوار شریعتی است که هم محل پارک خودروهای شخصی کارکنان شرکت مزبورشده وهم  محل توقف تانکرهای حامل سوخت  والبته دربعضی از قسمت های دیگر شهر نیز این تخلف وبی تفاوتی مسئولین مشهوداست مانند پارک موتورسیکلت ها درپیاده رو جلو برخی ادارات ، بیمارستان ها و…  . اما سوال این است که چه ارگان وسازمانی باید با این گونه تخلفات برخوردکند؟ شهرداری ? نیروی انتظامی? یا هردوارگان محترم?

مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها” اراضی کوچه های عمومی ومیدان ها وپیاده روها وخیابان ها وگورستان های عمومی ، ملک عمومی محسوب می شود ودرمالکیت شهرداری است”. پس براساس تعاریف وموادقانونی ذکرشده ؛ شهرداریها موظف اند از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کنند وهمواره آن را برای استفاده ی عموم آماده نگه دارند واز تجاوز اشخاص به آن جلوگیری کنند.استفاده از این مکان ها حق طبیعی مردم به شمار می رود وهیچ شخصی چه حقوقی وچه حقیقی نمی تواند مانع  استفاده مشروع سایرمردم ازاین مکان ها شوند. اما شاهدهستیم که متاسفانه شهرداری محترم سبزوار نسبت به حضور یک کارگرمیوه فروش درپیاده رو ( که البته آن هم سد معبروخلاف قانون است ) با شدت برخورد می کند وبا ضبط وسایل کسب وکار آن کارگر وی را جریمه ومجازات می کند اما نسبت به این قضیه که هم با وجود تانکرهای حامل سوخت که با جاری شدن سوخت آنها برروی زمین وروغن ریزی تانکرها روی زمین باعث آلودگی وتخریب محیط زیست شهری می شود ونیزچه بسا باعث اتفاقاتی از سوی افراد سودجو وفرصت طلب گردد . مع الاسف هیچ برخوردی تاکنون انجام نداده است. اما دراین موضوعات نیروی انتظامی ازجمله راهنمایی ورانندگی هم مقصر است. مامورین محترم راهنمایی ورانندگی درداخل شهربا جرثقیل خود جهت حمل خودروهای متخلف به پارکینگ درحال گشت زنی هستند وهرجا خودروی که درمحل غیرقانونی پارک نموده با جرثقیل حمل به پارکینگ می کنند. اما سالهاست که نسبت به خودروهایی که درمقابل شرکت نفت هرروزه سد معبرمی کنند وبرای خود یک پارکینگ غیرقانونی درست نموده وجالب تر اینکه تابلوهای خودساخته نیزنصب کرده اند؛ بی تفاوت است. مسولین محترم اعم از شهرداری وراهنمایی ورانندگی چه توضیح وتوجیهی به خاطر این تخلف مشهود متوالی دارند؟؟؟

آیا این دوگانگی در اجرای قانون نیست؟

وقتی مردم ازجمله کارگران ومیوه فروشان زحمت کش این دوگانگی را از شهرداری می بینند درمقابل مامورین سد معبر مقاومت می کنند. بنابراین لازم است جهت پیشگیری ازهرگونه اتفاق ناگواری، اولا شرکت نفت به فکر پارکینگ قانونی برای کارمندان خود وماشین های حامل سوخت باشد ، ثانیا هر اداره ای وحتی بیمارستانها مجاب شوند که حداقل برای ورود موتورسیکلت ها فضایی برای پارک آنها درنظر بگیرند . ثالثا درنهایت شهرداری واداره راهنمایی ورانندگی نیزجهت برخورد با متخلفین وجلوگیری از این گونه تخلفات واتفاقات ناگواربه تبع آن؛ باید اقدامات عاجلی انجام دهند درغیر این صورت مسلما تبعات آن متوجه خود مسئولین مربوطه خواهد شد.

به امید آن روزانشاا…

نویسنده: جواد دارینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *