به جان زنده دلان سعدیا که مُلک وجود…

یادداشت

جوادمحمدی دارینی /مدیرمسئول

به جان زنده دلان سعدیا که مُلک وجود                نیرزدآنکه دلی را زخودبیازاری!!!

شهرستان سبزوار هرچندوقت یکبارگویا باید درسطح کشوررسانه ای  شود مسلما اگراین مشهوری ورسانه ای شدن مایه مباهات شود که باعث افتخارمردم خواهد بود مانند تمجید مقام معظم رهبری ازمردم سبزواردرطرح همدلی. اما اگرمایه سرافکندگی شود  هیچگاه مردم آن را نخواهند پسندید وازآن عمل وازعاملان آن تبری  خواهندجست.طی یک سال اخیر ازسوی مسئولین شهرسبزوارازاعضای شورای شهر گرفته تا نمایندگان فعلی شهرستان دسته گل هایی به آب داده شد که جزرنجش برای مردم شریف سبزوارچیزی نداشت. برخی ازاعضای شورای شهردرهمین دوره با شکستن پارچ ولیوان برروی یکدیگر وسخن پراکنی ناروا علیه یکدیگربه سوژه ای درسطح کشورتبدیل شدند که درنهایت مجبوربه استعفای پارچ ولیوان شکنان گردید که دراین بین فقط دودش به چشم مردم مومن سبزواررفت. اما درهفته های اخیرنیزاتفاقاتی درسطح کشورافتاد که عامل این اتفاقات این بارنمایندگان محترم بودند که باعملکردخویش وبا بیان برخی نظرات نسنجیده باعث انگشت نماشدن اینان شد واین بارنیزسبزواررسانه ای گردید.این بارنماینده ای که خود قانونگذار است وباید ازقانون حراست کند؛ خودقانون شکنی می کند وبا سربازمدافع قانون درگیرمی شود.قانون شکنی ازهرکسی درهرلباسی باشد جرم است اما اازمجری قانون وقانونگذارقبیح تراست وجرمش نیزسنگین تر.باید به این نماینده محترم عرض کرد که شما که به قول سعدی شیرازی اعتقاد داریدکه مُلک وجود نیرزد آن که دلی را زخودبیازاری! چگونه حاضرشدیددل مردم ایران ازجمله دل مردم شریف حوزه انتخابی خودرا بیازارید؟ آقای عنابستانی به حفظ حیثیت سرزمین شان بسیارحساس هستند .مردم شما را انتخاب کردند تا باعث اعتلای دیارشان باشیدوبا خدمت رسانی به آنان آنها را سرآمد حوزه های دیگرنمایید نه اینکه با رفتارخویش باعث رنجش خاطرآنان گردید. شما متاسفانه با این کارغیرقانونی حتی باعث تبری جستن بعضی ازدوستان خودشدید. متاسفانه گفتارشما دربعضی موارد حتی اعتراض مقام رهبری را به دنبال داشته است اگرچه توهین ها ی خودبه مسئولین را توجیه کردیدودرجواب معظم له به جای عذرخواهی مدعی شدید که رهبری مصداق توهین را مشخص نکردند ! واخیرا هم که معظم له ازادب اسلامی صحبت کردند که مسلما مخاطب ایشان شما وامثال شما وکسانی هست که تریبون دردست دارند . اآقای نماینده مجلس ! گرچه عذرخواهی دیرهنگام انجام گرفت ولی نگذاریدبیش ازاین دل مردمی که زیرمشکلات اقتصادی درحال له شدن هستند ازبیان ورفتارنماینده خودنیزرنجیده خاطرشود.اما سخنی نیزبا جناب محبی نماینده دیگر داریم که ایشان درپی قضیه همکارخود والبته شایددردفاع ازایشان به افاضاتی پرداختند که بازهم بوی توهین داد ودرسطح کشوربرسرزبان ها افتاد.ایشان دردفاع ازآقای عنابستانی گفتند برخی رسانه ها مثل شعبان بی مخ هستندکه ازکاه کوه می سازند! سخنان ایشان اعتراض اهالی رسانه را درپی داشت.هرچند بعد به توجیه سخنان خودپرداخت اما دوکلام حرف حساب با جناب محبی:آقای محبی عزیزدرتعریف شعبان بی مخ اگرمنظور شما ازبی مخ به قول معروف کله شقی ایشان باشد که دراین صورت رسانه ها باید آن را دنبال کنند ومثل وی باشند چرا که اصلا رسانه درجامعه ما باید بی مخ وبی مهابا (البته درچارچوب قانون)دربرابر چپاولگران مال مردم، دربرابر دروغ ها، تهمت ها، دزدی ها ، فسادها وباندوباندبازی ها وقانون شکنی ها بایستد اگرغیرازاین باشد ورسانه ها نیزسکوت کنند که دیگرنسبت به این مقولاتی که ذکرشد سنگ روی سنگ بند نمی شود .مگرخودتان نگفتید که رسانه ها باید دراین زمینه مارایاری کنند؟بنابراین کله شقی ازنوع شعبان بی مخ برای رسانه مهم  وخوب است والبته رسانه دراین راه خط قرمزش فقط باید قانون باشد ولاغیر. اما اگرمنظورشما لاابالی گری وآشوب به پا کردن شعبان بی مخ می باشد که باید گفت این یک توهین به رسانه هاست! چرا که وظیفه رسانه آگاه کردن مردم ودفاع ازقانون است است.آیا به نظرشما قانون شکنی یک نماینده و یاسیلی زدن به یک مامورقانون ازسوی قانونگذارکوه است یا کاه؟ کوه بودن آن مثل روزروشن است. اگرمنظورشما این است که آن را زیاد پروبال ندهند چرا به رسانه ملی اعتراض نکردید؟.اتفاقا صداوسیما که بیشترازدیگران به آن پرداخت. درثانی اگردرفضای مجازی دست به دست شد که آن را نبایدبه گردن رسانه ها ی خبری انداخت.ضمن این که این جورمسائل را باید پروبال داد تا دیگران ازموقعیت خود سوء استفاده نکنند وخود را مصون ازهرچیزی ندانند.وخود را موظف به رعایت قانون بدانند درهرجایگاه ومقامی که هستند. امید است که دیگربیش ازاین شاهد این اتفاقات ناگوارکه جزشرمندگی برای مردم ودیارسربداران ندارد نباشیم و با تاسی به قانون وبه دوراززدو بندهای سیاسی درپی خدمت رسانی صادقانه به مردم باشیم.

ان شاءا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *