پادگان آموزشی نیروی انتظامی به نام سبزوار؛به کام نیشابور !!!

جوادمحمدی دارینی

مدیرمسئول هفته نامه هفت قلم سبزواربزرگ

عامل برون رفت امکانات وامتیازات مربوط به سبزوارچیست؟ آیا بی تدبیری وبی توجهی مسئولین وقت یا وجود نیروهای غیربومی درسبزوار؟

هرازچندگاهی شهرستان سبزوار ازبعضی ازامتیازات یا امکانات مهمی که تاثیر زیادی درارتقاء جایگاه آن دارد بی بهره می شود ویا آن امتیاز مورد نظر ازآن  گرفته می شود . این که چرا این اتفاق می افتد باید آسیب شناسی جدی شود که چه دست هایی درکاراست که این امتیازات ازسبزوار گرفته می شود؟ برخی براین باورند که بی توجهی وبی تفاوتی مسئولین وقت سبزوار عامل اصلی آن است وبرخی نیزمعتقدند که وجود نیروهای غیربومی دراین شهرستان عامل این بیرون رفتن امکانات مهم وکلیدی ازسبزوارهستند.ونگاه سومی هم وجودداردکه هردوعامل یعنی هم بی توجهی مسئولین وهم عوامل غیربومی نقش بسزایی دارند. به نظرمی رسد نگاه سوم به واقعیت نزدیک تراست؛ اگر به مسئولین سبزواراز سال های اول انقلاب نگاه کنیم می بینیم با وجود حتی بومی بودن آنها؛ تدبیر واراده قوی برای ارتقاء شهرستان خویش نداشتند ومعمولا دراین زمینه نقش نمایندگان مجلس یک نقش کلیدی ومهم درتنزل یا ارتقاء شهرستان می باشدازایرادات ویا عیوب بزرگ نمایندگان مجلس عدم هماهنگی ودربیشترموارد ضدیت با همدیگربود. کمتردوره ای را شاهدبودیم که نمایندگان مجلس با هم همدل وهماهنگ باشند وهردو یک هدفی را دنبال کنند. دردرجه اول هدفشان نشان دادن خود وکارهای خود ومتهم کردن دیگری بود. مرحوم راه چمنی یکی ازنمایندگانی بود که درمنطقه خود بسیارتلاش کرد وجوین وجغتای که اکنون هرکدام برای خود جایگاهی دارند بخاطرخدمات مرحوم راه چمنی بود ایشان هم وغم خود را پیشرفت این دومنطقه می دانست وموفق هم شدولی دیگرمناطق سبزوارانگاری که نماینده نداشت ویا جزئی ازسبزوارنبود! هنوز هم محرومیت ازآن می بارد.اگرهمه نمایندگان به اندازه مرحوم راه چمنی حس وطن پرستی می داشتند همه سبزوار وتابعه آن باید مثل جوین وجغتای می بود.بعدازایشان سراغ نداریم که نمایندگان مجلس به اندازه ایشان خدمت رسانی کرده باشند هرچند خدمات اندکی انجام دادند ولی بیشتربه جای خدمت رسانی دیگرستیزی می کردند وسعی میکردند علیه همدیگرکارشکنی کنند.کارهای آنها رنگ وبوی سیاسی به خودگرفت به جای اینکه به فکرآبادانی وسازندگی شهرستان خودباشند به بگومگوهای سیاسی می پرداختند اگر نمایندگان دیگرشهرها موقع گرفتن امکانات ازدولت؛ حزب وجناح را کنارمی گذاشتند وبا هماهنگی همدیگرامتیازازدولت می گرفتند نمایندگان سبزوارتک روی می کردند وهرکسی سعی میکرد به دنبال امتیازبه نفع خود باشد ولذا موفق هم نمی شدند وآن امتیازمی پرید.درقضیه شرکت ایران خودرو بینالود طبق شنیده ها امتیازآن ابتدامتعلق به سبزواربود ولی به دلیل بی توجهی وبی تدبیری وعدم هماهنگی نمایندگان وقت وبا تلاش فرمانداروقت که یک فردنیشابوری بود با استفاده ازتفرقه وبی توجهی نمایندگان مجلس این شرکت به نیشابورمنتقل شد.اکنون هم با وجود نمایندگان دوره جدید که ادعای هماهنگی وهم حزبی وگروهی با همدیگردارند این اتفاق افتاده است که یکباردیگریک امتیازبزرگ ازسبزوارگرفته شود وآن انتقال پادگان آموزشی نیروی انتظامی ازسبزواربه نیشابوراست.البته نگاه سوم معتقداست که نقش نیروهای غیرخودی نیز که درسبزوارمسئولیت دارند درازدست رفتن این امتیازات بی تاثیرنیست. اینکه چرا اینها به نیشابورمنتقل می شود جای سوال است ؟ آیا غیرازاین است که نیشابوریکی ازرقیبان جدی سبزواردربحث استان شدن است؟ آیا غیرازاین است که نمایندگان نیشابوربه شدت مخالف استان شدن سبزواربوده وهستند؟آیا غیرازاین است که بیشترین مسئول اداری سبزوارغیربومی؛ نیشابوری هستند؟ با این شواهد آیا بازهم می توانیم وجود مسئولین نیشابوری درراس ادارات  سبزوار را بی تأثیردانست؟ به عنوان مثال اگرفرمانداروقت درزمان واگذاری شرکت ایران خودرو به نیشابور یک فردسبزواری می بود بازهم این اتفاق می افتاد؟ درقضیه انتقال پادگان آموزشی نیروی انتظامی به نیشابورنیز شاید برخی بگویند این براساس کارکارشناسی بوده که این پادگان به نیشابورمنتقل شود؟ اما آیا تابلو زدن آن ودیوارکشی آن پادگان باید بعدازکارشناسی صورت بگیرد یا قبل ازآن؟ چرا ابتدا دیوارکشی وتابلو گذاری کردند و بعد امتیازرو گرفتند؟ آنهم بعدازچندین سال! چرا باید ابتدا از بیت المال هزینه کنند چندسال هم رهاشود بعد بگویند این پروژه  باید به نیشابورمنتقل شود؟! هرچند این دلیل بی توجهی نمایندگان ادوارگذشته  است که آن را رها کردند وهم بر بی توجهی نمایندگان فعلی که جلو این کاررا نگرفتند ولی نقش فرماندهی محترم نیروی انتظامی سبزوار که ایشان نیزنیشابوری است نبایدنادیده گرفته شود. ایشان به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان سبزوار حداقل  می توانست بارایزنی بانمایندگان مجلس ودیگرمسئولین استانی مانع ازلغواین امتیازمی شد که شاید بخاطر وطن اصلی خود نیشابور این کار را نکرده است ! که امیدواریم حدسمان اشتباه باشد !

اینجاست که بومی گزینی اهمیت پیدا می کند انتخاب افراد بومی با توجه به احساس تعلق و شناخت بیشتر از حوزه مأموریت، محاسن و توفیقات بیشتری را برای شهر به ارمغان می‌آورد یک مدیر بومی لایق ومتخصص به شایستگی میتواند با احساس تعلق دلسوزی خالصانه و شناخت همه جانبه نسبت به محیط پیرامون خود زمینه پیشرفت را فراهم نماید مدیران بومی توانایی بیشتری برای پیشبرد اهداف توسعه ای شهرستان خودبه دلیل شناخت از محیط دارند و همچنین  دلسوزی مدیران بومی برای پیشرفت منطقه مبنای دقیقی برای همگرا نمودن ظرفیت های مختلف محلی خواهد بود.عِرق وطن پرستی ووطن دوستی به یک مدیربومی اجازه بی تفاوتی نسبت به توسعه شهرستان ومشکلات پیش رو نمی دهد.برعکس هرچقدر یک مدیرغیربومی توانمند،متخصص وفردی شایسته باشد اما آن وطن دوستی را نسبت به منطقه محل خدمت ندارد به عنوان مثال اگرفرماندارآن زمان وفرماندهی نیروی انتظامی این زمان بومی می بودند شاید شرایط تغییرمی کرد.با همه احترام به مسئولین نیشابوری درادارات سبزوارباید بگوییم که مسئولین سبزواری ازجمله نمایندگان محترم باید حواسشان را بیش ازاین جمع کنند که نیشابوربرای رقابت جدی تردراستان شدن با سبزواردرتلاش است تا تمام امکانات مهم وکلیدی را به سوی خودروانه کند واگرازاین امرغافل بشویم چه بسا باید منتظرازدست دادن امتیازات دیگرنیزباشیم . نمایندگان آنها بسیارفعال هستندخصوصا درکسب امتیازات بویژه امتیاز استان شدن نیشابور. والبته در این راه از گرفتن امتیاز از سبزوار ومخالفت با نیروهای کارآمدسبزواری چه بسا دریغ نکنند همچنان که خانم هاجرچنارانی یکی ازنمایندگان نیشابوری بود که شدیدا درمقابل آقای سیدجوادحسینی ” مدیرلایق وتوانمند سبزواری ” سرپرست وزارت آموزش وپرورش ایستاد وایشان مانع وزارت حسینی شد که متاسفانه هیچکدام ازنمایندگان وقت نیزنسبت به کارایشان عکس العملی نشان ندادند.اگرنمایندگان سبزواردرمجلس به اندازه نمایندگان نیشابوری عِرق وطن پرستی ووطن دوستی می داشتند ونمایندگان فعلی نیزداشته باشند جایگاه سبزوارخیلی بالاتراز نیشابورخواهدشد. پس اگربه دنبال استان شدن سبزوارهستید بدانید که رقیب سرسختی دارید با بی تفاوتی وسیاسی کاری وعدم دلسوزی وبدون عِرق وطن پرستی نمی توانید امتیازبگیرید.به هوش باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *