سرای معمارزاده، سبزوار، کوی گلستان، میراث فرهنگی، شهرداری سبزوار، گلستان، نشریات سبزوار، هفت قلم، هفت قلم سبزوار، هفته نامه های سبزوار، جوادباشتنی