شورای شهرسبزوار، شهرداری سبزوار، عضوشورا، سبزوار،هفت قلم،شهردارسبزوار، هفت قلم سبزوار، جوادباشتنی، هفته نامه های سبزوار، نشریه سبزوار، نشریات سبزوار، آسفالت، روزنامه ایران، هفت قلم، مطالبات مردمی