علوی مقدم فرماندارسبزوار، سبزوار، منطقه اقتصادی، هفت قلم، نشریات سبزوار، هفته نامه های سبزوار، هفت قلم سبزوار، جوادباشتنی، منطقه ویژه اقتصادی سبزوار