کشت وصنعت جوین،چغندرقند، جوین، جغتای، سبزوار، هفت قلم سبزوار، هفت قلم،جهادکشاورزی سبزوار، جوادباشتنی،هفته نامه های سبزوار، نشریات سبزوار