مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس، نماینده مجلس،جوادباشتنی، هقت قلم سبزوار،هفته نامه های سبزوار، نشریات سبزوار، سبزوار، هفته نامه هفت قلم، هفت قلم