راهکارهایی برای کنترل خشم :

راهکارهایی برای کنترل خشم :

قسمت دوم …..

درشماره قبل گفتیم خشم هیجانی است که اگربه درستی مدیریت نشودآسیب های زیادی درپی دارد.همه ما درطول روزیاخود دچارخشم شده ایم یا با افرادی که خشمگین هستند روبه‌ روشده‌ایم.همچنین همه مامی‌دانیم که درزمان خشم تصمیم گیری مناسب ومنطق صحیح مختل می‌شود وممکن است درچنین شرایطی کارها ورفتارهایی ازخود نشان دهیم که پس ازمدتی به شدت احساس پشیمانی کنیم. دربسیاری ازمواقع راه برگشت وجود ندارد وعواقب رفتارناشی ازخشم جبران ناپذیراست .

به دلیل اهمیتی که دوران نوجوانی درطول زندگی آدمی دارد درادامه مطالب قبل بر آن شدیم تاخشم دراین گروه سنی را مورد بررسی قراردهیم وتا حدودی به علل ایجادخشم دربین نوجوانان بپردازیم .

دوره نوجوانی دوره ای اززندگی است که درآن فرد به طورطبیعی دچارتلاطم روحی شدید ، سردرگمی وبحران هویت می شود . دراین دوره طوفانی فشارروحی وروانی شدید درنوجوان وجود دارد که اطلاع ازآن به والدین ومربیان کمک می‌کند تا بیشترباخلق وخوی نوجوان آشنا شوند واورا به مسیردرستی هدایت کنند وکمک کنند ازاین دوره زندگی به سلامت عبورکند .

خشونت دربسیاری ازنوجوانان وجوانان ریشه درروش تربیتی حاکم برخانواده دارد که  گاهی جامعه ومحیط هم ممکن است آنرا تشدید کنند .

پرخاشگری وخشونت معمولاً یک شبه ایجاد نمی شود بلکه درطول زمان به وجودمی‌آید وگسترش می یابد .

رفتارهای ضعیف پرخاشگرانه که گاهی حتی موجب تشویق والدین می شود درکودکی بروزمی کنند ، می‌توانند ازساده ترین عوامل زمینه‌ سازخشونت درنوجوانی شوند . مثلاً اگرفرزند مان دست کودک دیگری راگازگرفت یااسباب بازی او راشکست باید اورا مورد بازخواست قراردهیم تا به رفتار نادرست خود پی ببرد .

عامل دیگر درایجاد وافزایش خشونت نوجوانان نقش دارد رفتاروالدین می‌باشد . والدینی که توجهی به نوجوان خود ندارند ، نیازهای عاطفی اورا تامین نمی کنند وبرای کنترل فرزندشان رفتارهای منفی مثل سرزنش کردن راتنبیه بدنی رابه کارمی‌برند یا خودشان مرتب درحال جنگ ونزاع هستند ، به فرزندان خود آموزش خشونت می‌دهند . دراین خانواده‌ها نوجوان فکرمی‌کند که رفتارپرخاشگرانه بهترین راه برای حل مشکلات است . والدین با تغییر در روش برخورد با فرزندشان به راحتی می توانند تغییرات سازنده ای دررفتار اورا به وجود آورند .

گاهی پرخاشگری وخشم به دلیل برخی ازاختلالات روانی وعصبی ایجاد می‌شود . نوجوانانی که با اختلالات خلقی ازقبیل افسردگی یا اختلال دوقطبی روبرروهستند درمعرض خطرجدی پرخاشگری می باشند.

زمانی خشونت درنوجوانان ازنوع تفکروجهان‌ بینی آنها ناشی می شود. اغلب نوجوان خشن یک باور کلی دارند که جهان سرشار از خشونت است وهمه مردم نسبت به آنها خصومت دارند ودر این زمینه شواهد خود ساخته ای هم پیدا می کنند ونسبت به رفتاردیگران بدبین هستند وفکرمی کنند که همه درصدد آسیب رساندن به آنهاهستند . این طرزتفکرباعث می‌شود که آنهاهم مقابله به مثل کنند وبا کوچکترین محرک خشونت شدیدی ازخود نشان دهند . خوشبختانه این عامل کمترازعوامل دیگردیده می شود .

ناکامی ، ناتوانی دریادگیری ، موقعیت‌های ضعیف اجتماعی واقتصادی نیزازدیگرعوامل ایجاد خشونت درنوجوانان هستند . ازآنجا که حداقل پیامدهای ناشی ازخشونت خصوصاً درنوجوانان کاهش یادگیری درمدرسه ، عدم توانایی دربرقراری روابط اجتماعی ، افسردگی واضطراب ، ممانعت ازبروزاستعداد وتواناییهای بالقوه و….می باشد ، لازم است همه والدین ومربیان با آگاهی کامل درصدد ازبین بردن عوامل ایجاد وتقویت کننده خشم باشند .

نویسنده : هادی باشتنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *