آشفته بازاررسانه ها درسبزوار وبی برنامه ریزی متولیان آن درروزخبرنگار

آشفته بازاررسانه ها درسبزوار وبی برنامه ریزی متولیان آن درروزخبرنگار

روز خبرنگار یکی از روزهای به یادماندنی برای همه خبرنگاران می باشد چرا که دراین روز فقط شمه ای از ریزوکارها وسختی های کارخبرنگاری آشکارمی شود ومردم نیزاز این طریق شاید به اهمیت کار خبرنگاروخبرنگاری وبه طورخلاصه عرصه رسانه وخبرپی ببرند متولیان عرصه رسانه هم به نوبه خودتلاش می کنند که دراین روز از خبرنگاران تجلیل به عمل آورند. البته این اتفاق هم هرسال خصوصا بعدازشهادت خبرنگار شهید صارمی این روز به عنوان روزگرامیداشت آن شهیدوالامقام وروزخبرنگار از این عزیزان عرصه خبر وخبررسانی تجلیل می شوداما انگار امسال درشهرما سبزوار حال وهوای روزخبرنگارمتفاوت ازسال های گذشته بود هرچند درسبزوارهمیشه باید گفت امسال دریغ ازپارسال. بی برنامگی اداره ارشاد درگرامیداشت روزخبرنگارامسال خودگویای حقیقت تلخی است که گویا سال ها براین عرصه سایه افکنده است واداره ارشاد دراین زمینه به صورت یک سازمان بی دروپیکر وآشفته به نظر می رسد. جالب است امسال اداره ارشاد برنامه گرامیداشت روز خبرنگارارائه داد ولی هیچکدام از آن ها محقق نشدبه عنوان مثال در روز اول دیدار با پیشکسوتان خبر و در روزدوم که روزخبرنگار وسلامت بود وبنا براهدای خون بود برخی از عزیزان محب ریاست اداره ارشاد به مشهدجهت بازدید از روزنامه خراسان مشرف شدندوسازمان انتقال خون هم همچنان چشم انتظارخبرنگاران عزیز! وروزبعددیدارمسئولین بارسانه ها هم گویا به سال بعد منجرشد!!! والبته مسابقه دارت وهفت سنگ هم برای خبرنگاران گذاشتند.البته گویا گردانندگان وتهیه کنندگان برنامه های روزخبرنگار نیزخارج از اختیارات اداره ارشاد شده است و در کما بسر میبرند. اما برای تجلیل ازخبرنگاران ارائه یک لیست ۵۵نفره ازآنان  درسبزوارشاید ابتدا یک شوخی به نظررسد ولی درعمل یک کارجدی والبته به نظرحقیریک توهین حساب شده به اهالی فعال رسانه وخبر است.شاید درابتدای امر متولیان امر از آماربالای خبرنگاران ذوق زده شوند چرا که مسئولین جامعه ما فقط به آمارمی اندیشند وآن را افتخاری برای خود وزیرمجموعه خود می دانند فارغ ازاین که کیفیت آن چگونه است! وقتی اداره ارشاد خود هیچ آمار وارقام درستی از رسانه ها ومجموعه ی آن ها ندارد باید منتظرچنین لیستی نیزباشد.متاسفانه دراین لیست حتی افرادی که فقط دکه روزنامه فروشی داشته اند به عنوان خبرنگار قلمدادشده اند! وقتی صحبت ازخبرنگار است حتی مدیر مسئول درآنجا جایگاهی ندارد چه رسد به طراح وصفحه آرا و…از طرفی متاسفانه رسانه غیر فعال وحتی بدون مجوز درشهرستان زیاد به چشم می خوردرسانه هایی که هویت مستقلی ندارند . چرا باید به این گونه رسانه ها میدان داد وازآن ها نیزتجلیل به عمل آید آیا این توهین به رسانه های فعال ومجوزدارنیست.آیا بزرگوارانی که نسبت به قلم فروشی برخی رسانه ها ابراز نگرانی کرده اند نباید نسبت به رونق گرفتن رسانه های بدون مجوزابرازنگرانی کنند؟ بنابراین وظیفه اصلی اداره ارشاد شهرستان دردرجه اول شناسایی هویت رسانه ها است رسانه بدون هویت که هیچگونه مجوزی ندارند وحتی  ماهنامه ای که فقط درحوزه فرهنگی کار می کند خبرنگارش کجا بوده که بخواهندازوی تجلیل به عمل آورند.به نظرمی رسد افرادی وجوددارند که می خواهند دراین زمینه به جای اداره ارشاد تصمصم گیری کنند وهرگونه که خود صلاح بدانند وهرکه را که خود تمایل داشته باشند به عنوان خبرنگار به اداره ذیربط معرفی کنند واداره ارشاد هم صمُ بکمُ عمیُ به خواسته آن ها عمل کند. ریاست محترم اداره ارشاد باید درابتدای امر با کانون خبرنگاران سبزوار که مجوزخودرا رسما درسال گذشته دریافت کردند وسپس انجمن صنفی وارد مشورت شده تا بتواند رسانه وخبرنگاران دارای هویت وشناسنامه داررا معرفی کنند.لذا اگرمسئولین محترم بویژه اداره ارشاد می خواهد ازاین آشفته بازاررسانه ای درسبزوارخلاصی یابد چاره ای جز سروسامان دادن به رسانه ها اعم ازمکتوب ودیجیتال ندارد.آنها را شناسایی ومعرفی کندوجلو بدون مجوزها را قانونا بگیرد وحتی بین رسانه های مجوزدارمحلی که به صورت مرتب فعالیت می کنندبا رسانه هایی که فقط نمایندگی دارند ویا غیرفعال هستندتمیزقائل شود تا بدین طریق اولا از هرج ومرج رسانه ای دراین شهربزرگ رهایی یابیم وثانیا رسانه های مجوزدارمحلی نیزبا دلگرمی بیشتر به انجام رسالت خویش بپردازند.وثالثا قلم های مسموم نیزکه درپی ایجاد دلسردی مردم نسبت به نظام و مسئولین وهمچنین درصددایجاداختلاف بین مسئولین هستند شناسایی وسپس برچیده شوند.

جوادمحمدی دارینی/مدیرمسئول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *