تنور انتخابات را گرم کنیم…

یادداشت

جوادمحمدی دارینی/ مدیرمسئول

 درآستانه انتخابات ششمین دوره انتخابات  شورای اسلامی شهر وروستا وسیزدهمین دوره ریاست جمهوری قرار داریم. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شروع شده است ولی تبلیغات شوراها هنوز شروع نشده. اما آنچه که به نظر می رسد سردی مفرط حال وهوای انتخاباتی شورای شهروروستا در شهر سبزواروتوابع آنست. دردوره های گذشته از حداقل دوسه ماه قبل ازانتخابات طبل آن نواخته می شد و سروصدای آن به گوش می رسید حتی بیشترکاندیدا یک ماه قبل از آغازتبلیغات به دورازچشم قانون به تبلیغات زودهنگام می پرداختند. درمیادین شهر، درحواشی شهر ودرجاده ها حتی بوی تبلیغات به مشام وتصویرآن به دیدگان می آمد.

اما دراین دوره متاسفانه با وجود یک هفته  مانده به تبلیغات شورای شهر هنوزخبری گرم کننده وامیدوارکننده درتبلیغات به چشم نمی آید اگرچه دراین دوره به دلیل شیوع منحوس کرونا اجازه تجمعات وتبلیغات میدانی به نامزدها داده نشده است حتی درفضای مجازی نیز تنورآن چندان گرم نشده است ناگفته نماندبرخی ازنامزدها به صورت چراغ خاموش مکان هایی برای تشکیل دورهمی انتخاباتی ازیک ماه قبل درنظرگرفته اند وجلساتی نیز برگزارمی کنند. دسته بندی های سیاسی نیز فعلا تاثیری بر گرم شدن آن نگذاشته است

اگرچه برخی برای خود بعضا بدون مجوز عنوان گروهی را تشکیل داده اند ودرپی یارگیری هستند که البته همین یارگیری بدون ضابطه و بعضا طرد کردن دیگران نیز خود مزیدبرعلت این سردی شده است.این سردی نه تنها درمردم بلکه درنهادهای دولتی وغیر دولتی نیزتاثیرگذاشته است. اما این که چرا این چنین است دلایل گوناگونی دارد که مهم ترین آن مشکلات اقتصادی مملکتی ازیک طرف و بهم ریختگی واوضاع نابسامان شهری  ازسوی دیگراست به انتخابات ریاست جمهوری کاری ندارم ولی درانتخابات شوراها؛ عملکرد شورا دردوره های گذشته و بویژه دردوره پنجم که کارنامه قابل قبولی دربین جامعه سبزوارندارندو از طرفی رد صلاحیت گسترده ای که صورت گرفت.

هرچند برخی برگشتند؛ اینها می توانددلیل براین دلسردی باشد لذا اگر می خواهیم مشارکت جدی تر وگسترده ترشود باید جنب وجوش گسترده درجهت مشارکت حداکثری صورت بگیرد. مسئولین درهمه رده ها بدون جانبداری از گروهی خاص وارد گودی انتخابات شده وبا استفاده ازظرفیت رسانه ها درجهت تنویرافکارعمومی دراهمیت نقش شوراها و وظایف دقیق آنها تنور انتخابات را داغ کنند. نامزدهای محترم اگرمی خواهند مردم به انتخابات برگردند در درجه اول باید اعتمادسازی کنند که اگراین اتفاق بیفتد قطعا مشارکت جدی مردم را درپی خواهدداشت.

اعتماد سازی زمانی بوجود می آید که مردم به این باور برسند که مسئولین وکسانی که با رأی آنها برکرسی شورایی می نشیند؛ دلسوزمردم هستند. اگربه این یقین برسند که نامزدها دلبسته شهر ودیاروهمشهریان خود هستند وبا صداقت به میدان آمده وتوانایی بازکردن گره ها را دارند وپاسخ گوی مردم هستند ومطالبه گر در احقاق حقوق همشهریان خویش هستندواهل دروغ وفریب وباندبازی وحریص درکسب قدرت نیستند؛ آن وقت مردم به آنها روی می آورند وازآنها استقبال می کنند.

لذا باید درتبلیغات خود واقعیات موجود ومشکلات شهر وراهکارهای حل مشکلات را صادقانه به مردم بیان کنند وظرفیت شهر را درنظربگیرند وبراساس توانایی خود وظرفیت موجود به مردم قول خدمت رسانی دهند . مردم شریف دیار سربداران متاسفانه تا کنون به آن ایده وامیدی که ازمسئولین شهری اعم ازشوراونمایندگان مجلس داشتند نرسیده اند وهمچنان قربانی سیاست زدگی برخی مسئولین از ادوار گذشته تا کنون شده اند و این زخم عمیقی که به خاطر خودکامگی و  زدوبندهای سیاسی وکش وقوس های قدرت طلبی برخی بوجودآمده ؛نه تنها هنوز التیام نیافته است بلکه روز به روز عمیق ترمی شود. امید است مردم عزیز نیز دراین دوره انتخابات با آگاهی نسبت به وظایف شورای شهر وروستا وبا انتخاب افراد متخصص ودلسوز والبته جوان که خوشبختانه دراین دوره نیز زیادهستند بتوانند آنها را به درستی برگزینند وبه میدان خدمت بفرستند تا شاهد رونق وآبادانی شهرمان درآینده باشیم. ان شاءا…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *