آیا روداب درمسیرآبادانی قرار خواهد گرفت ؟

بخش روداب درسبزوار یکی ازبخش های شهرستان سبزواراست که دارای سه دهستان فروغن،خواشد وکوه همایی است.روداب تنها بخشی ازسبزوار است که هنوزمستقل نشده است والبته به نظرمی رسد که فاصله زیادی نیز تا مستقل شدن ازشهرستان سبزوار دارد. متاسفانه روداب یکی ازمناطق بسیارمحروم شهرستان سبزوارنیز به حساب می آید، روستاهای آن جز دو یا سه روستا بقیه خالی ازسکنه  ی پویا وفعال  ویا خالی از نیروی جوان است.

 به نظرمی رسد یکی ازدلایل این محرومیت وعقب ماندگی های روداب سطحی نگاه کردن به این منطقه است وشاید نیز عدم نگاه عمقی ودلسوزانه ازسوی مسئولین شهرستان ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوارمختلف بوده است و حتی می توان گفت یکی ازدلایل عدم توجه نمایندگان گذشته وحال به این منطقه شاید جمعیت کم این منطقه نسبت به مناطق دیگر ودرنهایت عدم تاثیرگذاری درانتخاب برخی نمایندگان بوده است لذا نمایندگان مجلس هم چون معمولا به دنبال مناطقی هستند که رای خیز برایشان باشد !

همه امکانات را به آن مناطق سوق می دهند مانند جوین وجغتای که زمانی مانند روداب یکی ازبخش های سبزواربودند! ولی روداب چون جمعیت کمتری دارد آقایان هم خودشان را برای این منطقه به زحمت نمی اندازندلذا به چهارتا جهیزیه برای نوعروسان بسنده کرده وهمان را خدمتی بزرگ برای روداب قلمداد می کنند! برای شناخت بهترین چشم‌اندازهای رشد یک منطقه رویکرد دقیق‌تری مورد نیاز است . نگاه سطحی زود گذر است وبه مسائل پیش پا افتاده ی ناچیز بسنده می کند و ازحالت موشکافانه غفلت می کند لذا دردرجه اول مدیران شهری ومسئولین منطقه روداب باید مزیت هایی را شناسایی کنند.

بنابراین اولین گام، شناسایی مزیت‌های رقابتی یک شهر ومنطقه است و باید نشان دهند گروه‌های فعال موجود در یک منطقه پتانسیل تقویت شدن را دارند.البته مدیران شهری خوب ؛به رشد منطقه‌ای فکر می‌کنند، نه فقط رشد شهر خودشان . بنابراین مدیران ارشد شهر روداب باید به رشد کل منطقه روداب بیندیشند نه فقط خودشهر روداب.

باید عوامل پیشرفت منطقه را شناسایی کنند وبراساس آن برنامه ریزی نمایند؛این عوامل متعدد است ؛ یکی ازاین عوامل می تواندسیاسی واقتصادی باشد یعنی با استفاده ازظرفیت نمایندگان مجلس و دولت به دنبال سرمایه گذاری و به دنبال ایجادخدمات رفاهی واجتماعی درمنطقه باشد تا بدین وسیله جاذبه گردشگری نیزایجادشود به عنوان نمونه مناطقی از دهستان خواشد درروداب که عوامل طبیعی وخدادادی وآثارباستانی درآن وجود دارد می تواند موقعیت خوبی برای ایجادمنطقه گردشگری و حتی توریستی درمنطقه باشد؛ وجودمنابع طبیعی نیز درروداب می تواند عامل رشد وپیشرفت منطقه باشد ؛ وجودمعادن سنگی درروستاهای آریان ومحمدآباد وسیمان لارازجمله معادن طبیعی روداب است .

ازطرفی درجهت اقتصادی نیزمی تواند به دنبال ایجاد تکنولوژی جهت ایجادصنایع ومشاغل متعدد ازجمله مشاغل محلی  ومنطقه ای باشد.یکی دیگراز عوامل پیشرفت یک منطقه راه های مواصلاتی وارتباطی آن منطقه می باشد که روداب ازاین امرمستثنی نیست وپنانسیل بالایی دارد که می تواند غرب را به شرق بسیارنزدیک کند ازجمله میانبرخوبی دراتصال اصفهان به مشهد می تواند باشد و به شهرها و به استانهای همجوارنیزمی تواند متصل شود  که اگراین اتفاق بیفتد گشایش بسیاری درجهت توسعه پایدارروداب حاصل خواهدشد.عوامل انسانی ازجمله جمعیت نیزکه مهمترین شاکله رشد یک منطقه را نشان می دهد نیز باید مد نظر قرارگیرد رشد جمعیت می تواند محرک خوبی برای سرازیرشدن امکانات متنوع درمنطقه باشد چرا که وجود جمعیت بالا می تواند مسیرسیاسی یک منطقه را تغییردهد وهمانگونه که عرض شد سیاسیون برای جذب آرا به نفع خود چه بسا امکاناتی پایدار را به منطقه سوق دهند!

  در عین حال منطقه روداب پتانسیل هایی دارد که اگرشناسایی شوند می توانند عامل رقابتی بزرگ با دیگر شهرها شوند ؛ به عنوان مثال شرکت سیمان لار یکی از این پتانسیل هایی بود که درسطح کشور با دیگر شرکت ها به رقابت می پردازد و یا معادن روستاهای آریان ومحمدآباد پتانسیل خوبی برای رقابت بادیگرمعادن سنگی درسطح کشوروحداقل درسطح استان می تواندداشته باشد. اگربه دنبال رقابت نباشیم ویا فقط به رقابت محلی اکتفا شود به کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها منجر می‌شود،چرا که یک سرمایه گذار رونق سرمایه خویش را دررقابت خوب وبزرگ می داند.بنابراین اگرمسئولین به دنبال توسعه وپیشرفت روداب هستند ابتدا باید به یک توسعه پایدارکه مبتنی برنیازهای واقعی منطقه وتصمیم گیریهای عقلایی باشد وهمه ملاحظات اقتصادی واجتماعی  را دربرداشته باشدبیندیشند وسپس براساس آن به عوامل آن توسعه پایدار وشناسایی آنهابپردازند.

تشکیل کارگروه های تخصصی با استفاده ازنخبگان محلی ، هماهنگی وهمدلی مسئولین روداب، شناسایی ومعرفی جاذبه ها ،مشاغل وصنایع درجهت جذب سرمایه گذار،مطالبه گری جدی ازمسئولین کشوری،استانی ونمایندگان مجلس شورای اسلامی درجهت محرومیت زدایی ازمنطقه با شناسایی مزیت های روداب وتوابع آن می تواند راهی به سوی توسعه پایدار درمنطقه باشد وروداب را درمسیر آبادانی قراردهد.به امید آن روز.ان شاءا…  .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *